Arcydzieła filmowe bez barier. Kultura dostępna w Wielkopolsce

Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu

Koordynator Projektu:

  • Natalia Jarmużek-Troczyńska

Instytucje realizujące projekt:

  • Future Voice System Sp. z o.o. – Organizator Projektu
  • Nowe Kino Pałacowe Centrum Kultury Zamek
  • Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
  • Miejski Dom Kultury w Wągrowcu

Czas realizacji projektu:

  • kwiecień 2016 rok – grudzień 2016 rok

Źródło finansowania:

  • Narodowe Centrum Kultury

Cel projektu:

W ramach realizacji projektu pt. „Arcydzieła filmowe bez barier. Kultura dostępna w Wielkopolsce” chcemy zwrócić uwagę na problem wykluczenia z udziału w życiu kulturalnym osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, a w szczególności na wciąż niedostateczną dla tej grupy ofertę polskich kin. Projekt zakłada zwiększenie dostępu do oferty kinowej osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu przez zorganizowanie bezpłatnych pokazów filmowych z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących w 3 miastach Wielkopolski. Projekt skupia szczególną uwagę na włączeniu w życie kulturalne niepełnosprawnych mieszkańców mniejszych miast i propagowanie idei udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością wśród pracowników instytucji kultury niezajmującej się wcześniej taką działalnością.

Istotnym celem jest ponadto niwelowanie barier w dostępie do kin, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja osób niepełnosprawnych sensorycznie ze społecznością lokalną.

 

Opis projektu:

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 9 integracyjnych, w pełni dostępnych i bezpłatnych pokazów filmowych z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących do trzech filmów należących do klasyki światowego kina, charakteryzujących się wysoką wartością edukacyjną i artystyczną. Planuje się, aby były to filmy zrealizowane za granicą przez najbardziej znanych na świecie polskich reżyserów – Agnieszki Holland, Krzysztofa Kieślowskiego i Romana Polańskiego.

Każdy z filmów zostanie pokazany trzy razy – po jednym pokazie w 3 wielkopolskich miastach – Poznaniu, Koninie oraz Wągrowcu. Wszystkie projekcje poprzedzone będą wykładem filmoznawcy (tłumaczonym na polski język migowy), który przybliży sylwetkę reżysera, scharakteryzuje jego twórczość, przedstawi okoliczności powstania filmu i jego problematykę oraz zwróci uwagę na najważniejsze aspekty artystyczne. Zaproszony prelegent poprowadzi również dyskusję widzów po projekcji filmu, która będzie okazją do wymiany spostrzeżeń, uwag oraz zachętą do głębszej analizy filmu.

Projekt będzie współrealizowany z Kinem Pałacowym w Poznaniu, Miejskim Domem Kultury w Wągrowcu oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Istotne są dwa główne cele realizacji projektu:

  • Edukacyjny:

Przedstawienie osobom niepełnosprawnym, jak i innym odbiorcom pokazów filmowych bez barier, szerokiego spektrum możliwości udostępniania dorobku kulturalnego osobom z niepełnosprawnością, jak również nauczenie ich odbioru przystosowanego wydarzenia (dzięki wykorzystaniu audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących).

Celem jest też popularyzacja dorobku polskich twórców filmowych, poszerzanie wiedzy (głównie wśród niepełnosprawnych uczestników) na temat arcydzieł kinematografii, które do tej pory nie zostały dostosowane do szerokiego grona odbiorców, jak również wykształcenie u osób niepełnosprawnych nawyku świadomej percepcji sztuki.

  • Społeczny:

Niwelowanie barier w dostępie do kina w szczególności przez osoby niepełnosprawne, które mieszkają w mniejszych miastach, miejscowościach, w których dostęp do wydarzeń kulturalnych z audiodeskrypcją i napisami wciąż jest rzadkością, lub w ogóle nie występuje.

Projekt ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz budowanie ich poczucia nieograniczonych możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta na równi z pełnosprawnymi mieszkańcami. Aktywizowanie tej grupy odbiorców do większego udziału w życiu kulturalnym, integracja różnych grup społecznych w różnym wieku, przełamywanie wzajemnych barier oraz zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z dostępną kulturą, kulturą bez barier.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Narodowego Centrum Kultury.