Projekt dot. przetwarzania informacji słownych w systemach zwalczania przestępczości

Future Voice System Sp. z o.o. w ramach konsorcjum z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje projekt rozwojowy pt. „Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji słownych w militarnych systemach zapobiegania oraz zwalczania przestępczości i terroryzmu”.

Celem projektu jest przygotowanie modułowego systemu rozpoznawania treści językowych oraz pozajęzykowych zawartych w sygnale mowy, określających charakterystyczne cechy głosu mówcy dla optymalizacji systemów rozpoznawania mowy oraz dla interfejsów głosowych umożliwiających sterowanie urządzeniami automatycznymi na potrzeby różnego rodzaju wojsk, służb specjalnych, wojsk informacyjnych oraz policji.

Zakłada się opracowanie modułu rozpoznawania mowy oraz automatycznego sterowania głosem (SGA), modułu rozpoznawania mówcy (ARG) na potrzeby rozpoznawania mowy oraz SGA, a także wspomagającego systemu syntezy mowy (SM).

Zadanie badawcze po stronie Spółki Future Voice System dotyczy głównie prowadzenia bieżących analiz praw własności materialnych i niematerialnych, aby po zakończeniu realizacji projektu możliwe było szybkie wdrażanie jego wyników, jak również opracowywanie analiz prawno-ekonomicznych, które będą miały na celu przygotowanie rzetelnych biznesplanów, pozwalających ukierunkować i usystematyzować kwestie związane z komercjalizacja przeprowadzonych badań naukowych.

Projekt realizowany jest w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego i otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).