Inauguracja projektu na rzecz bezpieczeństwa osób niewidomych

W dniu 16 lutego 2012 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie (SOSWDN), przedstawiciele Spółki Future Voice System uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym projekt badawczo-rozwojowy

pt. „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne”, którego Liderem jest Uniwersytet w Białymstoku, a pozostałymi Partnerami – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji z Kielc oraz partner gospodarczy Future Voice System Sp. z o.o.

Projekt składa się z dwóch części – prawnej i technologicznej:

  • Część prawna, obejmująca warstwę prawnokarną, kryminologiczną i wiktymologiczną jest realizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Założono w niej dokonanie szerokiej analizy obowiązującego ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu osób niewidomych i słabowidzących (w tym opracowanie postulatów de lege ferenda). Ustalony zostanie także katalog zagrożeń występujący w ruchu drogowym oraz model miejskiej mapy zagrożeń  dla osób niewidomych i słabowidzących poruszających się w przestrzeni zurbanizowanej. Badania empiryczne prowadzone będą między innymi w oparciu o doświadczenia funkcjonariuszy Policji.
  • Działania związane z częścią technologiczną, koordynowane przez prof. zw. dr hab. Andrzeja Dziecha z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doprowadzą do wytworzenia prototypu inteligentnego urządzenia mobilnego ułatwiającego lokalizację oraz wspomagającego przemieszczanie się osób niewidomych i słabo widzących w środowisku miejskim. Szczególnie istotne jest rozpoczęcie prac nad stworzeniem nowatorskich narzędzi technologicznych do automatycznej analizy geometrii otoczenia, za pomocą nowoczesnych miniaturowych kamer, które będzie można zamontować np. w okularach.

Głównym zadaniem Future Voice System jest komercjalizacja produktów opracowanych w ramach niniejszego projektu.

W spotkaniu inaugurującym projekt udział wzięli przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa, Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Biura ds. Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dyrekcja oraz nauczyciele SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, jak również reprezentanci świata nauki z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także osoby niepełnosprawne zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Projekt realizowany jest w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.