Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne

Uniwersytet w Białymstoku – Lider Projektu

Kierownik projektu:

  • Prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk

Instytucje realizujące projekt:

  • Uniwersytet w Białymstoku – Lider Projektu
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach
  • Future Voice System Sp. z o.o.

Czas realizacji projektu:

  • 28.12.2011 – 27.06.2014

Źródło finansowania:

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cel projektu:

Wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu oraz poprawa ich bezpieczeństwa szczególnie w ruchu drogowym. Opracowanie inteligentnego systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób z dysfunkcją wzroku z uwzględnieniem aspektów prawno-kryminologicznych i technologicznych.

Opis projektu:

Projekt podzielony jest na dwie uzupełniające się części – prawną i technologiczną. W ramach prawnego aspektu projektu dokonana zostanie analiza ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa przemieszczania się osób niepełnosprawnych wzrokowo w ruchu drogowym. Dodatkowo zaplanowano opracowanie katalogu występujących zagrożeń oraz diagnozę poczucia bezpieczeństwa osób z dysfunkcją wzroku jako użytkowników ruchu drogowego. Działania te pozwolą na próbę stworzenia nowatorskiego modelu miejskiej mapy zagrożeń dla osób niewidomych i słabowidzących poruszających się w środowisku zurbanizowanym. Prace badawcze zakładają również dokonanie analizy sytuacji osób niewidomych i słabowidzących, tak jako ofiar, jak i sprawców przestępstw. Przeprowadzona zostanie ponadto ocena możliwości zaangażowania się jednostek samorządu terytorialnego we wdrażanie nowoczesnych technologii dedykowanych osobom z dysfunkcją wzroku. Technologiczna część projektu, uwzględniająca dokonane w projekcie analizy prawne, zakłada opracowanie prototypu inteligentnego urządzenia mobilnego ułatwiającego lokalizację oraz wspomagającego przemieszczanie się osób z dysfunkcją wzroku w przestrzeni zurbanizowanej. Szczególnie istotne jest rozpoczęcie prac nad stworzeniem nowatorskich narzędzi technologicznych do automatycznej analizy geometrii otoczenia, za pomocą nowoczesnych miniaturowych kamer, które będzie można zamontować np. w okularach.

Zadanie badawcze Spółki Future Voice System:

  • analiza praw własności materialnych i niematerialnych w zakresie zastosowania wyników prowadzonych badań w aspekcie wdrożenia przemysłu technologii powstałych w ramach projektu,
  • analiza prawno-ekonomiczna (w tym badania rynku) produktów gotowych do przemysłowego wdrożenia, powstałych w ramach projektu,
  • analiza możliwości zastosowania i wdrożenia produktów oraz przygotowywanie szczegółowego biznesplanu komercjalizacji wyników badań naukowych.

Projekt realizowany jest w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (www.ppbw.pl).